Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Levering

1.1 De Leveringsomvang wordt geleverd op het leveringsadres, een netwerkaansluitpunt op het leveringsadres of middels toegang tot één van de door DJWK Internet Solutions geleverde diensten.

1.2 Een dienst en/of product is opgeleverd indien alle door DJWK Internet Solutions te leveren diensten en/of producten geleverd danwel uitgevoerd zijn.

1.3 DJWK Internet Solutions zal trachten op het overeengekomen of door aan gegeven tijdstip te leveren. Indien levering niet op dat tijdstip geschiedt, wordt levering toch geacht tijdig te hebben plaatsgevonden indien levering daarna alsnog zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 30 dagen, plaatsvindt.

1.4 Indien levering met meer dan genoemde 30 dagen is vertraagd, heeft de klant recht op eenzijdige ontbinding van het contract en teruggave van het al betaalde bedrag.

1.5 Periodes waarin zich een relevante overmachtsituatie voordoet, worden bij de berekening van het vorige lid bedoelde termijn buiten beschouwing gelaten.

1.6 Voor zover wettelijk toegestaan is elke aansprakelijkheid van in verband met late levering die uitgaat boven hetgeen expliciet in dit artikel is bepaald uitgesloten.

1.7 Indien volledige oplevering door de klant belemmerd wordt door het nalaten van benodigde acties zijner zijde dan geldt de leveringsomvang tot het punt waar de actie aan de kant van de klant ligt. Het verzuimen van benodigde acties aan de kant van de klant waardoor een volledige leveringsomvang niet mogelijk is ontslaat hem\haar niet van zijn\haar betalingsverplichting en contract aangegane verplichting.

Artikel 2 – Diensten

2.1 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat van de Diensten wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming.

2.2 Het is de klant niet toegestaan de diensten door te verkopen, onder te verhuren, in licentie te geven, of anderszins aan anderen, anders dan incidenteel en kortdurend, ter beschikking te stellen.

2.3 De klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de werking van de leveringsomvang tenzij anders is vastgelegd.

2.4 De klant zal zich bij het gebruik van de diensten gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker verwacht mag worden en zal derhalve trachten te voorkomen dat hij hinder en/of schade aan anderen, waaronder begrepen, toebrengt.

2.5 De klant dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor het beschikbaar hebben van een back-up van zijn gegevens.

2.6 De klant mag de diensten naar eigen goeddunken gebruiken, mits hij alle regels in acht neemt die voortvloeien uit de overeenkomst, relevante (binnen- en buitenlandse) wet- en regelgeving en hem bekend gemaakte licentievoorwaarden, hij alle redelijke instructies van met betrekking tot gebruik en beveiliging opvolgt en hij in verband daarmee van alle assistentie voorziet waarom redelijkerwijs verzocht wordt.

Artikel 3 – Modules

3.1 Indien bij de Installatie meer modules gebruikt worden dan een normale, in redelijkheid door DJWK Internet Solutions vast te stellen hoeveelheid, is gerechtigd de kosten daarvan aan de klant in rekening te brengen.

3.2 Indien bij de installatie op verzoek van de Klant extra installatiemateriaal of modules gebruik worden of er extra werkzaamheden verricht zijn, is DJWK Internet Solutions gerechtigd hiervoor de op dat moment bij geldende tarieven in rekening te brengen.

3.3 De klant zal bij de Installatie alle assistentie verlenen waarom redelijkerwijs verzocht wordt.

Artikel 4 – Huurhardware

4.1 De klant zal de huurhardware slechts overeenkomstig zijn bestemming en in verband met de diensten gebruiken, en zal de gehuurde hardware te allen tijde in goede staat houden.

4.2 Het is de klant niet toegestaan wijzigingen in de hardware aan te (laten) brengen of er reparaties aan uit te (laten) voeren.

4.3 De klant zal de hardware niet buiten het Leveringsadres brengen, tenzij voor zover de huurapparatuur naar haar aard voor gebruik buiten het leveringsadres is bestemd.

4.4 De klant zal ervoor zorgen dat de hardware te allen tijde bereikbaar is voor eventueel benodigde reparaties en/of onderhoud.

Artikel 5 – Koophardware

5.1 Geleverde gekochte hardware blijft eigendom van totdat de klant alle daarop betrekking hebbende vergoedingen heeft voldaan.

5.2 Tot het moment waarop eigendom is overgegaan, zal de klant niets ondernemen dat de ongehinderde uitoefening door DJWK Internet Solutions van haar eigendomsrecht in gevaar kan brengen. Bovendien zal de klant alle maatregelen nemen die redelijkerwijs vereist zijn om de eigendomsrechten van DJWK Internet Solutions te beschermen, en zal hij de gehuurde hardware onmiddellijk op eerste verzoek van aan retourneren.

Artikel 6 – Aanpassingen

6.1 DJWK Internet Solutions is te allen tijde gerechtigd de technische eigenschappen van de leveringsomvang te wijzigen met inachtname van een schriftelijke aanzegtermijn van een maand. In afwijking hiervan hoeft deze schriftelijke aanzegtermijn niet in acht te worden genomen, indien de specificaties of het functioneren van de leveringsomvang niet materieel wordt gewijzigd.

6.2 DJWK Internet Solutions is gerechtigd de tarieven en/of enig ander deel van de overeenkomst te wijzigen, waaronder mede wordt verstaan het wijzigen van deze algemene voorwaarden of het in aanvulling op en afwijking daarvan van toepassing verklaren van specifieke algemene voorwaarden voor delen van de leveringsomvang. De wijzigingen gaan in bij aanvang van een leveringsomvang of verlenging van een leveringsomvang al dan niet automatisch.

6.3 Aangegeven periode zal DJWK Internet Solutions de Klant tenminste 30 dagen vóór die datum op een door DJWK Internet Solutions te bepalen wijze van de wijziging in kennis stellen. Indien het een verhoging van de tarieven betreft of wijziging van de overeenkomst die in aanzienlijke mate nadelig is voor de klant, en de klant dat niet wenst te accepteren, is hij, ook binnen de minimumperiode, gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, mits deze opzegging schriftelijk geschiedt en mits de opzegging uiterlijk 14 dagen vóór de aanvangsdatum van de wijziging heeft bereikt.

6.4 Indien de klant verhuist, dient hij zijn nieuwe adres tijdig schriftelijk aan mee te delen.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten in verband met de Overeenkomst, blijven eigendom van DJWK Internet Solutions , zelfs als ze aan de klant in rekening zijn gebracht.

7.2 Voor zover dat noodzakelijk is voor een correct gebruik van de koopapparatuur of diensten door de klant, verschaft DJWK Internet Solutions de klant een royalty-vrij, niet-exclusief en niet-overdraagbare licentie om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het gebruiken van de koopapparatuur en/of diensten.

Artikel 8 – Storingen, onderhoud

8.1 DJWK Internet Solutions zal zich inspannen om zo ongestoord mogelijke afname van de leveringsomvang te bewerkstelligen, doch garandeert, voor zover wettelijk toegestaan, niet dat de leveringsomvang te allen tijde vrij van Storingen zal zijn. DJWK Internet Solutions zal storingen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is verhelpen.

8.2 De klant dient Storingen zo spoedig mogelijk aan DJWK Internet Solutions te melden.

8.3 DJWK Internet Solutions zal trachten storingen op een zodanige manier te verhelpen en onderhoud op zodanige wijze uit te voeren dat dat zo beperkt mogelijke gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de Klant. De Klant dient daarbij alle medewerking te verlenen die in redelijkheid van hem verlangt wordt.

8.4 Indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat storingen toerekenbaar zijn aan handelen van de klant in strijd met de overeenkomst, alsmede in geval van een onterechte melding van een storing, zal de klant alle kosten die in verband daarmee redelijkerwijs heeft gemaakt vergoeden.

Artikel 9 – Vergoeding

9.1 Voor de berekening van de vergoeding zijn de door DJWK Internet Solutions geregistreerde gegevens met betrekking tot gebruik van de leveringsomvang beslissend, tenzij voor zover de klant aantoont dat deze gegevens onjuist zijn.

9.2 De Vergoeding wordt verhoogd met eventueel verschuldigde btw en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

9.3 Facturering geschiedt achteraf, doch is DJWK Internet Solutions gerechtigd de periodieke vergoeding eenmalige vooraf te factureren.

9.4 DJWK Internet Solutions is gerechtigd facturen slechts in elektronische vorm aan de klant toe te sturen.

9.5 DJWK Internet Solutions is gerechtigd om een extra vergoeding achteraf te factureren indien een door DJWK Internet Solutions vastgestelde gebruikslimiet wordt overschreden of indien het gebruik van de diensten of een onderdeel daarvan middels de overeenkomst op die wijze zijn overeengekomen.

9.6 Betaling dient, zonder enige aftrek of verrekening, plaats te vinden binnen de termijn die op de factuur is vermeld, en bij gebreke van een dergelijke melding binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de klant niet tijdig betaalt zal DJWK Internet Solutions de klant een betalingsherinnering sturen. Alle redelijke door in verband met de te late betaling gemaakte kosten komen voor rekening van de Klant.

9.7 Ontvangen betalingen worden in eerste instantie verrekend met openstaande posten voor diensten, vervolgens met conform het vorige lid in rekening gebrachte kosten, en tot slot met die voor koopapparatuur.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1 DJWK Internet Solutions zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar verwacht kunnen worden om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.

10.2 DJWK Internet Solutions slaat persoonsgegevens op voor de volgende doelen:
* factureren van de vergoeding,
* factureren aan en beoordelen van facturen van derden,
* beoordeling kredietwaardigheid klant,
* beheren van het netwerk inclusief de bijhorende faciliteiten,
* signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik van de aangeboden diensten,
* voldoen aan de aangestelde wettelijke verplichtingen,
* levering van diensten waarbij persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

10.3 Behalve voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in het vorige lid genoemde doelen zal DJWK Internet Solutions persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij het voor zover daartoe wettelijk verplicht is.

Artikel 11 – Looptijd

11.1 Tenzij voor zover een dienst naar haar aard eenmalig of kortdurend wordt verricht, wordt de overeenkomst voor de
levering van diensten aangegaan voor de minimumperiode en zal hij daarna steeds met een gelijke periode worden verlengd,
tenzij voor zover zij door één van de partijen uiterlijk 30 dagen voor afloop van de Minimumperiode schriftelijk is opgezegd
tegen de laatste dag daarvan.

11.2 Bij ontbinding met inachtname van de opzegtermijn wordt de overeenkomst ontbonden nadat de overeenkomst is
verlopen of zoveel eerder als door de klant gewenst zonder recht op restitutie en waarbij de betalingsverplichting over de
resterende duur van de overeenkomst van kracht blijft.

11.3 Ontbinding zonder inachtname van een opzegtermijn is, ook tijdens de minimumperiode, is slechts mogelijk indien dat
schriftelijk geschiedt en in een van de volgende situaties:
* bij overlijden, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij,
* indien er goede grond bestaat voor de vrees dat de wederpartij niet tot nakoming bereid of in staat zal zijn,
* indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, mits de ernst daarvan ontbin-
ding rechtvaardigt, en mits nakoming ook niet alsnog is geschied binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand,
* in geval een relevante Overmachtsituatie zich meer dan 6 maanden aaneengesloten voordoet.

11.4 Bij ontbinding zonder inachtname van een opzegtermijn geldt uitdrukkelijk geen recht tot restitutie of niet nakomen van
betalingsverplichting.

11.5 DJWK Internet Solutions is bovendien gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien een van haar leveranciers de leveranties stopzet of de voorwaarden daarvan wijzigt, en het daardoor redelijkerwijs niet van verwacht kan worden dat zij de leveringsomvang tegen de overeengekomen voorwaarden gaat of blijft leveren. De overeenkomst zal dan eindigen op het moment waarop de leverancier zijn leveranties aan stopzet of de voorwaarden daarvan wijzigt.

11.6 Indien klant de overeenkomst ontbindt op grond van het vorige lid, blijft de klant verplicht de vergoeding die over de resterende looptijd van de minimumperiode respectievelijk de periode verschuldigd is, te voldoen, welke vordering dan onmiddellijk opeisbaar is.

Artikel 12 – Opschorting

12.1 DJWK Internet Solutions is, zonder voorafgaande ingebrekestelling of mededeling, bevoegd tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de Diensten over te gaan
* indien de Vergoeding niet binnen 30 dagen is ontvangen nadat de Klant een betalingsherinnering heeft gestuurd,
* indien de Leveringsomvang op zodanige wijze wordt gebruikt in strijd met de overeenkomst, dat voortzetting daarvan in redelijkheid van niet verlangd kan worden totdat maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen,
* indien een door DJWK Internet Solutions in redelijkheid vastgestelde gebruikslimiet wordt overschreden of indien het gebruik dat van de Diensten wordt gemaakt in aanzienlijke mate afwijkt van het gangbare gebruik van de Klant,
* indien DJWK Internet Solutions een configuratiefout signaleert,
* Zolang zich een relevante overmachtsituatie voordoet en gedurende een termijn daarna die
redelijkerwijs nodig heeft om de diensten te hervatten.

12.2 is gerechtigd redelijke voorwaarden te verbinden aan beëindiging of voorkoming van de opschorting.

12.3 Bij beëindiging van de opschorting heeft het recht heraansluitingskosten in rekening te brengen.

12.4 In geval van opschorting blijft de klant verplicht de periodieke vergoeding te voldoen totdat de Overeenkomst
rechtmatig is beëindigd.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Voor zover wettelijk toegestaan is de aansprakelijkheid van (waaronder zowel contractuele als
buitencontractuele aansprakelijkheid wordt begrepen) in verband met de Overeenkomst uitgesloten voor gevolgschade,
directe schade en indirecte schade waaronder in ieder geval gegevensverlies wordt begrepen.

13.2 DJWK Internet Solutions is niet aansprakelijk voor schade die zich voordoet in verband met een overmachtsituatie.

13.3 DJWK Internet Solutions is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door een haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan in de navolgende gevallen en tot ten hoogste de daarbij aangegeven bedragen:
* indien de dood betreft, tot ten hoogste een bedrag van twee honderd vijftig duizend euro per gebeurtenis.
* indien het lichamelijk letsel betreft, tot ten hoogste een bedrag van honderd duizend euro per gebeurtenis.

13.4 Een schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 maanden na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan DJWK Internet Solutions te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van is gebracht komt niet voor vergoeding in
aanmerking.

13.5 De klant vrijwaart DJWK Internet Solutions tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op
zouden kunnen maken, voor zover deze aanspraak samenhangt met het gebruik dat de klant van de leveringsomvang heeft
gemaakt.

Artikel 14 – Klachten, Geschillen

14.1 De klant dient zich in geval van een geschil in eerste instantie te wenden tot , via het op de factuur
aangegeven telefoonnummer of correspondentieadres en/of email adres.

14.2 DJWK Internetsolutions zal binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht een beslissing nemen. Indien geen beslissing op
de Klacht genomen kan worden zonder een onderzoek in te stellen, en dat onderzoek niet binnen die termijn kan worden afgerond, zal DJWK Internet SOlutions dat schriftelijk aan de klant mededelen: zal daarbij vermelden binnen welke termijn, die in ieder geval
niet later zal zijn dan 60 dagen na ontvangst van de klacht, de beslissing wel zal worden genomen.

14.3 Indien de klacht afwijst, of niet tijdig een beslissing neemt, is de Klant gerechtigd het Geschil ter beslechting
aan de bevoegde rechter voor te leggen.
14.4 De bevoegde rechter en het toepasselijke recht worden aangewezen door het recht dat van toepassing zou zijn alsof
beide partijen in Nederland gevestigd zouden zijn en deze overeenkomst alleen aldaar zou worden uitgevoerd.

Artikel 15 – Diversen

15.1 Communicatie tussen partijen dient zoveel mogelijk per e-mail te geschieden, en kunnen alle kennisgevingen waarvoor in deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm wordt voorgeschreven, ook per e-mail geschieden.

15.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.